Dnes je 8.12.2021
svátek má Květoslava
0°C Praha -1°C Plzeň -1°C Liberec -5°C Ostrava -4°C Zlín -1°C Brno
EUR: 25,465
USD: 22,624
Další měny

Všeobecné obchodní podmínky Easy24

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Společnost Easy24, s.r.o, se sídlem Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582, DIČ: CZ29370582, zapsaná v Obchodním rejstříku v Brně, spisová značka C 76206 (dále jen Provozovatel) je provozovatelem mimo jiné portálu na adrese www.easy24.cz a dalších internetových portálů. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na internetových serverech Provozovatele k prezentaci reklamních prvků, myšleno reklamních bannerů a to v souladu s platnými pravidly, ceníkem a technickými požadavky.
  2. Objednatel prezentace reklamních prvků na portálech Provozovatele, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") je podnikající fyzická či právnická osoba, objednávající reklamní prostor.
 2. Objednávka
  1. Reklamní plocha se objednává elektronicky pomocí objednávkového formuláře na uvedené webové adrese Provozovatele. Zadavateli je vystavena zálohová faktura, po jejímž plném uhrazení je možno objednaný banner zveřejnit, pakliže splňuje potřebné technické a jiné podmínky. Datum úhrady se rozumí den přijetí platby na účet Provozovatele.
 3. Práva a povinnosti Zadavatele, odpovědnost za obsah inzerce
  1. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy Provozovatele. Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného reklamního sdělení a jeho soulad s právními předpisy České republiky. V případě, že Zadavatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost Provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy.
  2. Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím portálů Provozovatele v rámci celosvětové počítačové sítě internet a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém z portálů, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy.
  3. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení. Z důvodu ochrany spotřebitelů před klamavými reklamními praktikami je Zadavatel povinen stránky, na které reklamní sdělení odkazuje, opatřit svým označením v rozsahu dle právních předpisů (a to alespoň formou standardního odkazu na stránku, kde takové označení bude uvedeno).
  4. Zadavatel je dále povinen uzpůsobit stránky, na které reklamní sdělení směřuje tak, aby odchod uživatele z těchto stránek nebyl komplikován dodatečnými potvrzujícími okny či jinými technickými překážkami. Nesplnění podmínek tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k odstoupení od uzavřené smlouvy.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:
   1. nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele či reklamní podklady neodpovídají těmto Obchodním podmínkám,
   2. reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
   3. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
   4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele nebo jeho obchodního partnera,
   5. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zveřejnění reklamních sdělení umístěných na portálech Provozovatele.
   6. Reklamní sdělení je v rozporu s Pravidly reklamy, umístěnými na portálu Provozovatele.
  2. V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností portálů realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele.
  3. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, jakož i o důvodech odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoli z výše zmíněného důvodu je Provozovatel oprávněn Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.
 5. Reklamní podklady
  1. Veškeré schválené reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na portálech Provozovatele v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 3 (tři) pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně, vždy však až po úplném uhrazení faktury. Před úhradou faktury nebudou schválené podklady přijaty ke zpracování. Pokud Zadavatel učiní objednávku a ta je Provozovatelem řádně přijata a Zadavatel ve lhůtách určených tímto ujednáním podklady nedodá, není Provozovatel povinen reklamní kampaň spustit vůbec. Zadavatel je plně odpovědný za dodání podkladů řádně a včas a nese odpovědnost za to, když tak neučiní. Provozovatel není povinen Zadavatele na tyto povinnosti v jednotlivých případech zvlášť upozorňovat.
  2. Zadavatel je povinen dodat pro každou novou kampaň nové reklamní podklady, jenž splňují podmínky stanovené tímto ustanovením. Provozovatel není povinen podklady po ukončení kampaně Zadavateli navracet či archivovat. Zadavatel je povinen dodat kompletní podklady k dané reklamní kampani nebo pozici, v jiném případě nebudou podklady Provozovatelem zpracovány. Pokud podklady nebudou kompletní, není Provozovatel povinen reklamní kampaň spustit, a to bez nároku Zadavatele na vrácení uhrazených poplatků za reklamní kampaň. Zadavatel objednávající reklamní sdělení nebo kampaň je oprávněn poskytnout Provozovateli dopředu podklady, které jsou stejné pro více kampaní, které Zadavatel objednává, a současně je o tomto Zadavatel povinen Provozovatele výslovně informovat. Odkaz na podklady musí být jednoznačný, aby Provozovatel neměl pochybnosti o tom, které podklady mají být pro kterou reklamní kampaň použity. Při pozdním dodání podkladů nemá Zadavatel nárok na poskytnutí náhradního plnění či reklamaci za dny, kdy byl Zadavatel v prodlení s dodáním podkladů.
  3. Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději 3 (tři) pracovní dny před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.
 6. Finanční podmínky
  1. Provozovatel je oprávněn na základě zálohové faktury žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka platby musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději 5 (pět) pracovních dní před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen danou kampaň realizovat a objednávka bude bez náhrady zcela zrušena.
  2. Doba splatnosti zálohové faktury je 14 dní od data vystavení. Za řádně uhrazenou zálohovou fakturu se považuje taková, která byla uhrazena v celé výši a pod odpovídajícím variabilním symbolem, který je na ní uveden. Uhrazením se rozumí připsání částky na bankovní účet Provozovatele.
  3. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele odeslány, snížené o případné bankovní poplatky vynaložené ze strany Provozovatele.
  4. V případě, že si Zadavatel přeje po uhrazení zálohové faktury stornovat uhrazenou objednávku, je povinen uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny s DPH dle objednávky.
  5. Provozovatel je oprávněn pozastavit jakoukoliv kampaň či reklamní sdělení Zadavatele, který je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku za Provozovatelem a takováto kampaň či reklamní sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě takového závazku se smluvní strany dohodnou na pokračování v reklamní kampani, je-li to i nadále možné.
 7. Statistiky
  1. Ke každé reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli přístupná bezúplatně. Přístupové údaje Zadavatel obdrží e-mailem na základě své písemné žádosti od Provozovatele po spuštění reklamní kampaně. Statistika poskytuje údaje zpětně -tj. pro příslušný den se generuje v průběhu noci na další den.
 8. Reklamace
  1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné náhradní reklamní kampaně, nebo slevu z ceny.
  2. Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně a to buď doporučeným dopisem na adresu Provozovatele nebo emailem s prokazatelným způsobem doručení.
  3. Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen, jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
  4. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Zadavatel je povinen při reklamaci uvádět následující informace: označení, název kampaně, reklamní pozice, počet objednaných zobrazení, počet splněných zobrazení, přidělené číslo objednávky. V případě termínované kampaně uvede také požadovaný termín.
  5. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, a to po dobu delší než 12 hodin v průběhu kalendářního dne. Pochybením se nerozumí nepravidelné vydávání reklamy v případě, kdy objednaný objem reklamních sdělení bude zobrazen v plném rozsahu v dohodnutém časovém rozmezí.
  6. Pochybením se také nerozumí technická závada na straně poskytovatele připojení k internetu, hostingových služeb nebo jiné třetí strany. Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost služby, bezchybný provoz serveru a ani za škody tímto způsobené Zadavateli nebo jeho zákazníkovi, včetně ztráty dat. Za pochybení se také nepovažují výkyvy v návštěvnosti portálů.
 9. Zpracování osobních údajů
  1. Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“). Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem, shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dbáme na jejich minimalizaci. Pracujeme s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytnou pro dotčený účel zpracování a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení.
  2. V rámci uzavírání či plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů. Zpracování je tedy nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy, pro plnění smlouvy a také pro uplatňování práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou jste. Zatímco zpracování vybraných osobních údajů v rámci uzavírané či naplňované smlouvy nám přímo ukládá národní legislativa (např. sídlo podnikající fyzické nebo právnické osoby), zpracování dalších osobních údajů může vznikat v průběhu platnosti smlouvy samotné. Příkladem mohou být osobní údaje vašich zaměstnanců, s kterými přijdeme v průběhu plnění smlouvy do pracovní komunikace (např. jméno, firemní e-mail nebo číslo služebního telefonu). Shromažďujeme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které se týkají účelu zpracování, navíc v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění.
  3. Získané informace používáme ke splnění právní povinnosti, naplnění uzavřeného smluvního vztahu a pro komunikaci s vámi. Ta může mít podobu poskytování informací o plánovaných změnách našich služeb, obchodní komunikace s partnerem, obecných sdělení o našich zásadách a pravidlech nad rámec uzavřených obchodních podmínek či obchodních a marketingových nabídek. Můžeme si uchovat naši komunikaci s vámi, abychom vám mohli lépe pomoci při řešení problémů. Respektujeme přitom vámi stanovené preference, včetně omezení na využívání konkrétních komunikačních nástrojů či kanálů.
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány, tj. po dobu jednání o smlouvě, dobu platnosti a účinnosti smlouvy a podobu, po níž je možné z této smlouvy uplatňovat práva a povinnosti (např. majetková práva je v některých případech možné uplatnit nejpozději do uplynutí deseti let).
  5. V rámci smluvního vztahu nedochází k předávání vašich osobních údajů třetím stranám mimo případů, které vyplývají z právní povinnosti k orgánům veřejné moci. Tato data využíváme pouze k účelu dotčeného smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro jeho naplnění. Zároveň je uchováváme pro účely a po dobu vyžadovanou národní legislativou. Zpracovávané osobní údaje pak v neposlední řadě nepředáváme do třetích zemí.
  6. V případě právně podložené žádosti příslušného orgánu musíme osobní údaje zpracovávané při uzavírání či plnění smlouvy uchovávat, sdílet či zobrazovat v rozsahu a době vymezené konkrétním právním aktem. Jsme povinni ke spolupráci s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů. U každé žádosti ale vždy posuzujeme, zda je oprávněná. Bezpečnost našich smluvních partnerů a jejich ochrana před neoprávněnými požadavky je pro nás velmi důležitá.
  7. Pokud v rámci obchodní spolupráce mezi Zadavatelem a Provozovatelem dochází ke zpracování osobních údajů, pak se na toto zpracování osobních údajů použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a další právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  8. Pro řádný průběh obchodní spolupráce je firma Easy24, s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje Zadavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané partnerem (zejména adresné, popisné a fakturační údaje), a to pro účely řádné identifikace stran, plnění smlouvy, fakturace a uplatnění práv a povinností ze smlouvy.
  9. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zadavatel, jako subjekt osobních údajů.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.
  2. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou újmu.
  3. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Jakákoliv změna bude Zadavateli oznámena prostřednictvím internetu.
  5. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a Zadavatel místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele.
1.12.2019